نظر سنجي
کدامیک از نرم افزار زیر را جهت طراحی ژورنال های تبلیغاتی مناسب میدانید ؟
 • adobe indesign
 • adobe illustrator
 • quarkxpress
 • adobe photoshop cs
  • نام
  • ایمیل
  • تلفن
  • وبسایت
  • پیام
  • 10 + 7